Zasady i program odbywania praktyk studenckich
na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechniki Świętokrzyskiej

    Zgodnie z Zarządzeniami Rektora Politechniki Świętokrzyskiej (Nr 36/17, Nr 46/16, Nr 50/17) w sprawie Regulaminu Praktyk Studenckich w Politechnice Świętokrzyskiej oraz programem nauczania realizowanym na poszczególnych kierunkach studiów na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki student zobowiązany jest do odbycia czterotygodniowej praktyki.  Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu (4 punkty ECTS). Dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Studenci odbywają praktykę w okresie wakacyjnym przed rozpoczęciem V lub VII semestru studiów I stopnia (w zależności od kierunku studiów). Głównym celem praktyki studenckiej jest m.in.:

 • poznanie specyfiki pracy inżyniera w środowisku zbliżonym do przyszłego miejsca pracy absolwenta,
 • zdobycie doświadczenia poprzez realizację zadań praktycznych (pod nadzorem osoby upoważnionej) z wykorzystaniem wiadomości teoretycznych w zakresie zrealizowanego dotychczas programu nauczania,
 • zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej,
 • zapoznanie się wymaganiami przyszłych pracodawców.

Praktyki mogą być realizowane w następujących jednostkach:

 • zakład produkcyjny,
 • zakład energetyczny,
 • zakład teletechniczny,
 • zakład budowlany,
 • jednostka wykonująca pomiary wielkości elektrycznych itp.,
 • ośrodek przetwarzania danych,
 • ośrodek obliczeniowych,
 • pracownia komputerowa,
 • dowolna inna jednostka gospodarcza umożliwiająca realizację programu praktyki.

    Student we własnym zakresie wyszukuje miejsce odbywania praktyki, przedstawia propozycję Kierownikowi ds. praktyk studenckich na Wydziale (odpowiednio dla danego kierunku studiów) w celu uzyskania akceptacji. Po uzyskaniu zgody student składa w wybranym przez siebie zakładzie pracy podanie z prośbą o przyjęcie na praktykę (w przypadku gdy tego wymaga pracodawca). Warunki realizacji praktyki przez studenta określa Umowa zawarta pomiędzy Politechniką Świętokrzyską i pracodawcą. Praktyka ma z reguły charakter nieodpłatnej pracy na rzecz danego zakładu pracy. Uczelnia nie ubezpiecza studentów – praktykantów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Decyzję o ewentualnym ubezpieczeniu student podejmuje samodzielnie.
Przed odbyciem praktyki student powinien dostarczyć do dnia 30.V.2018r. następujące dokumenty do Dziekanatu:

 • Umowę o organizację praktyki studenta Politechniki Świętokrzyskiej (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w brzmieniu przyjętym Zarządzeniem Rektora Nr 50/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.) – w dwóch egzemplarzach (wypełnionych komputerowo).
 • Oświadczenie o znajomości zasad odbywania praktyki (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r.).

oraz do Kierownika ds. praktyk studenckich na Wydziale:

 • Podanie o wyrażenie zgody na realizację czterotygodniowej praktyki studenckiej (Załącznik nr 5).

Po podpisaniu obydwu egzemplarzy Umowy zarówno przez przedstawiciela Uczelni, jak i przez przedstawiciela Zakładu, w którym realizowana będzie praktyka, jeden egzemplarz zwracany jest do Dziekanatu, drugi natomiast zostaje w Zakładzie.

    Studenci mogą zaliczyć praktykę zawodową na podstawie innych form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło lub umowa zlecenie, staż) o ile okres zatrudnienia przypada po zdaniu Egzaminu Dojrzałości, nie jest krótszy od obowiązującego wymiaru praktyki, a wykonywana praca jest zgodna z kierunkiem odbywanych studiów. Studenci mogą zaliczyć również praktykę zawodową po udokumentowaniu realizacji praktyki we wcześniejszych latach studiów. W takim wypadku zwolnienie z praktyki uzyskuje się po przedstawieniu do 30.V.2018 r. Podania o zaliczenie praktyki studenckiej (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r.). Zaświadczenie powinno określać stanowisko pracownika oraz ogólny zakres obowiązków (informacje pozwalające Kierownikowi ds. praktyk studenckich na potwierdzenie zgodności obowiązków pracownika z jego kierunkiem studiów).

Terminy i czas trwania praktyki

    Praktyki powinny odbywać się w jednym z podanych niżej terminów:

 • 9.VII.2018r. – 3.VIII.2018r. (zalecany termin),
 • 6.VIII.2018r. – 31.VIII.2018r.

    Realizacja praktyki w innym terminie jest możliwa za zgodą Prodziekana ds. studenckich (pisemną zgodę przekazuje student Kierownikowi ds. praktyk przed sporządzeniem Umowy).

    Studenci spoza Kielc, którzy odbywają praktykę w Kielcach, mogą ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na czas praktyki.

Ramowy program praktyk studenckich

    Zakres obowiązków praktykanta powinien być ustalony w pierwszym dniu praktyk przez zakładowego opiekuna praktyk. Poniżej przedstawiono ogólne zalecenia dotyczące realizacji pracy w wybranym przez studenta zakładzie. W trakcie praktyki student powinien:

 • poznać i przestrzegać przepisy (m.in. bhp) i wymagania, obowiązujące na terenie zakładu, w którym odbywa praktykę,
 • zapoznać się z realizowaną w zakładzie produkcją lub prowadzoną działalnością usługową,
 • poznać strukturę organizacyjną zakładu, odpowiedzialność osób na poszczególnych stanowiskach, obieg dokumentów, obowiązek ochrony tajemnicy służbowej itp.,
 • zapoznać się ze sposobami sporządzania dokumentacji technicznej jak również protokołów, regulaminów i instrukcji użytkowania,
 • poznać zasady ekonomii i marketingu (uwarunkowane specyfiką przedsiębiorstwa),
 • poznać przepisy i procedury eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • brać udział w pracach remontowych, pomiarowych, montażowych, obsłudze urządzeń itp., w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom i umiejętnościom,
 • poznać wybrane układy sterowania i systemy pomiarowe stosowane w zakładzie,
 • brać udział w rozwiązywaniu problemów technicznych, jakie stwarza realizacja konkretnego procesu produkcyjnego, zadania pomiarowego itp.,
 • pozyskać informacje nt. trendów rozwojowych w danej gałęzi produkcji itp.,
 • gromadzić informacje dotyczące realizowanych osobiście zadań, w celu opracowania szczegółowego sprawozdania z przebiegu praktyki.

    Ze względu na zróżnicowanie programów nauczania i specyfikę zakładów, w których mogą odbywać się praktyki studenckie, poniżej uściślono program praktyk dla poszczególnych kierunków studiów.

Kierunek Energetyka

W trakcie praktyki student powinien brać udział w następujących pracach:

 • pomoc przy montażu i konserwacji instalacji ciepłowniczych i elektrycznych,
 • remontach urządzeń ciepłowniczych i elektrycznych,
 • pomoc przy montażu urządzeń pomiarowych i sterowniczych,
 • związanych z układami kontrolno-pomiarowymi,
 • związanych z obsługą programów komputerowych wykorzystywanych w zakładzie,

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja

W trakcie praktyki student powinien brać udział w następujących pracach:

 • dotyczących zagadnień telekomunikacyjnych i informatycznych,
 • związanych z obsługą i wykorzystaniem programów komputerowych zainstalowanych w zakładzie,
 • związanych z projektowaniem, konserwacją i eksploatacją urządzeń elektrycznych,
 • przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych i remontach urządzeń telekomunikacyjnych.

Kierunek Elektrotechnika

W trakcie praktyki student powinien brać udział w następujących pracach:

 • pomoc przy montażu i konserwacji instalacji elektrycznych,
 • remontach urządzeń elektrycznych,
 • pomoc przy montażu urządzeń pomiarowych i sterowniczych,
 • związanych z obsługą programów komputerowych wykorzystywanych w zakładzie,
 • związanych z układami automatyki, elektroniki przemysłowej i układami napędowymi.

Kierunek Informatyka

W trakcie praktyki student powinien brać udział w następujących pracach:

 • instalacyjno-montażowych związanych z utrzymaniem sieci komputerowej,
 • informacyjno-edycyjnych zapewniających sprawne funkcjonowanie zakładu,
 • związanych z podłączeniem urządzeń peryferyjnych,
 • dotyczących oprogramowania urządzeń peryferyjnych.

Zaliczenie praktyki

    Student w terminie do 16.IX.2018 r. zgłasza się osobiście do opiekuna praktyk ze strony Uczelni celem zaliczenia praktyki. Student zobowiązany jest dostarczyć:

 • Indeks (wpisany rok akademicki, nazwa i adres zakładu pracy, czas trwania praktyki w tygodniach) – wpis na oznaczonych, końcowych stronach indeksu),
 • Sprawozdanie z praktyki studenckiej (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r.) poświadczone przez zakładowego opiekuna praktyk (podpis i pieczęć).

    Sprawozdanie z praktyki powinno stanowić szczegółowy opis prac wykonanych przez praktykanta podczas całego okresu praktyki. Sprawozdanie powinno zawierać:

 • charakterystykę zakładu pracy,
 • szczegółowy opis przebiegu praktyki,
 • podsumowanie praktyki (zdobyta wiedza, umiejętności, uwagi i wnioski).

    Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje w indeksie Opiekun praktyk studenckich na podstawie wymienionych wyżej dokumentów oraz rozmowy ze studentem o przebiegu praktyki i realizacji jej celu. Sprawozdanie z praktyki oraz Umowa zamieszczone zostają w aktach osobowych studenta.

Kierunki studiów:

 • Informatyka
 • Elektronika i Telekomunikacja

Kierownik ds. praktyk studenckich
dr inż. Barbara Łukawska

Kierunki studiów:

 • Energetyka
 • Elektrotechnika

Kierownik ds. praktyk studenckich
dr inż. Sebastian Różowicz

 

Podstawa prawna:

Załączniki: