Zasady i program odbywania praktyk studenckich
na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechniki Świętokrzyskiej

    Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Praktyk Zawodowych w Politechnice Świętokrzyskiej oraz programem studiów realizowanym na poszczególnych kierunkach studiów na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki student zobowiązany jest do odbycia czterotygodniowej praktyki.  Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu (4 punkty ECTS). Dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Studenci odbywają praktykę w okresie wakacyjnym przed rozpoczęciem V lub VII semestru studiów I stopnia (w zależności od kierunku studiów). Głównym celem praktyki studenckiej jest m.in.:

 • umiejętne wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach w pracy zawodowej;
 • przygotowanie studenta do pracy w zespole, ale także do samodzielnego wykonywania powierzonych mu zadań;
 • pogłębianie wiedzy o branżach gospodarki, poznanie zasad organizacji przedsiębiorstw i mechanizmów ich funkcjonowania.

Praktyka studencka może być odbywana w wybranym przez studenta podmiocie gospodarczym, instytucji lub zakładzie o profilu umożliwiającym zrealizowanie celów określonych w programie praktyk.

    Student we własnym zakresie wyszukuje miejsce odbywania praktyki, przedstawia propozycję Kierownikowi ds. praktyk studenckich na Wydziale (odpowiednio dla danego kierunku studiów) w celu uzyskania akceptacji. Po uzyskaniu zgody student składa w wybranym przez siebie zakładzie pracy podanie z prośbą o przyjęcie na praktykę (w przypadku gdy tego wymaga pracodawca). Warunki realizacji praktyki przez studenta określa Umowa zawarta pomiędzy Politechniką Świętokrzyską i pracodawcą. Praktyka ma z reguły charakter nieodpłatnej pracy na rzecz danego zakładu pracy. Uczelnia nie ubezpiecza studentów – praktykantów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Decyzję o ewentualnym ubezpieczeniu student podejmuje samodzielnie.
Przed odbyciem praktyki student powinien dostarczyć w nieprzekraczalnych terminie do dnia 3.06.2022 następujące dokumenty do Dziekanatu:

oraz do Kierownika ds. praktyk studenckich na Wydziale:

Po podpisaniu obydwu egzemplarzy Umowy zarówno przez przedstawiciela Uczelni, jak i przez przedstawiciela Zakładu, w którym realizowana będzie praktyka, jeden egzemplarz zwracany jest do Dziekanatu, drugi natomiast zostaje w Zakładzie.

    Studenci mogą zaliczyć praktykę zawodową na podstawie innych form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło lub umowa zlecenie, staż) o ile okres zatrudnienia przypada po zdaniu Egzaminu Dojrzałości, nie jest krótszy od obowiązującego wymiaru praktyki, a wykonywana praca jest zgodna z kierunkiem odbywanych studiów. Studenci mogą zaliczyć również praktykę zawodową po udokumentowaniu realizacji praktyki we wcześniejszych latach studiów. W takim wypadku zwolnienie z praktyki uzyskuje się po przedstawieniu do 3.06.2022 r. Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej – załącznik nr 4. Zaświadczenie powinno określać stanowisko pracownika oraz ogólny zakres obowiązków (informacje pozwalające Kierownikowi ds. praktyk studenckich na potwierdzenie zgodności obowiązków pracownika z jego kierunkiem studiów).

Terminy i czas trwania praktyki

    Praktyki powinny odbywać się w jednym z podanych niżej terminów:

 • 4.07.2022r. – 29.07.2022r. (zalecany termin),
 • 1.08.2022r. – 29.08.2022r.

    Realizacja praktyki w innym terminie jest możliwa za zgodą Prodziekana ds. studenckich (pisemną zgodę przekazuje student Kierownikowi ds. praktyk przed sporządzeniem Umowy).

    Studenci spoza Kielc, którzy odbywają praktykę w Kielcach, mogą ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na czas praktyki.

Program praktyk dla poszczególnych kierunków został zawarty w załącznikach:

Zaliczenie praktyki

    Student w terminie do 7.09.2022 r. zgłasza się osobiście do opiekuna praktyk ze strony Uczelni celem zaliczenia praktyki. Student zobowiązany jest dostarczyć:

 • opcjonalnie indeks (wpisany rok akademicki, nazwa i adres zakładu pracy, czas trwania praktyki w tygodniach) – wpis na oznaczonych, końcowych stronach indeksu,
 • Sprawozdanie z praktyki studenckiej – załącznik nr 3 poświadczone przez zakładowego opiekuna praktyk (podpis i pieczęć).

    Sprawozdanie z praktyki powinno stanowić szczegółowy opis prac wykonanych przez praktykanta podczas całego okresu praktyki. Sprawozdanie powinno zawierać:

 • charakterystykę zakładu pracy,
 • szczegółowy opis przebiegu praktyki,
 • podsumowanie praktyki (zdobyta wiedza, umiejętności, uwagi i wnioski).

    Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje w indeksie Opiekun praktyk studenckich na podstawie wymienionych wyżej dokumentów oraz rozmowy ze studentem o przebiegu praktyki i realizacji jej celu. Sprawozdanie z praktyki oraz Umowa zamieszczone zostają w aktach osobowych studenta.

Kierunki studiów:

 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Informatyka

Kierownik ds. praktyk studenckich
dr inż. Karol Wieczorek

 

Kierunki studiów:

 • Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa
 • Elektromobilność
 • Elektrotechnika
 • Energetyka

Kierownik ds. praktyk studenckich
dr inż. Agata Kaźmierczyk

 

Podstawa prawna:

Załączniki do druku:

dla studentów odbywających praktyki w zwykłym trybie:

dla studentów ubiegających się o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 czerwca 2016 r.:

studenci ubiegający się o przełożenie praktyk na kolejny rok akademicki składają podanie do Prodziekana ds. studenckich, używając:

Dziennik praktyk