Zasady i program odbywania praktyk studenckich
na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechniki Świętokrzyskiej

 

    Zgodnie z Zarządzeniem nr 42/14 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu Praktyk Studenckich oraz programem nauczania realizowanym na poszczególnych kierunkach studiów na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki student zobowiązany jest do odbycia praktyki.  Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
    Studenci odbywają praktykę w okresie wakacyjnym przed rozpoczęciem V lub VII semestru studiów I stopnia. Praktyka studencka na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale EAiI trwa cztery tygodnie tj. 160 godz. Praktyki mogą być realizowane w następujących jednostkach:

 • zakład produkcyjny,
 • zakład energetyczny,
 • zakład teletechniczny,
 • zakład budowlany,
 • jednostka wykonująca pomiary wielkości elektrycznych itp.,
 • ośrodek przetwarzania danych,
 • ośrodek obliczeniowych,
 • pracownia komputerowa,
 • dowolna inna jednostka gospodarcza umożliwiająca realizację programu praktyki.

Głównym celem praktyki studenckiej jest m.in.:

 • poznanie specyfiki pracy inżyniera w środowisku zbliżonym do przyszłego miejsca pracy absolwenta,
 • zdobycie doświadczenia poprzez realizację zadań praktycznych (pod nadzorem osoby upoważnionej) z wykorzystaniem wiadomości teoretycznych w zakresie zrealizowanego dotychczas programu nauczania,
 • zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej,
 • zapoznanie się wymaganiami przyszłych pracodawców.

    Student we własnym zakresie wyszukuje miejsce odbywania praktyki, przedstawia propozycję Kierownikowi ds. praktyk studenckich na Wydziale (odpowiednio dla danego kierunku studiów) w celu uzyskania akceptacji. Po uzyskaniu zgody student składa w wybranym przez siebie zakładzie pracy podanie z prośbą o przyjęcie na praktykę (w przypadku gdy tego wymaga pracodawca).
    Umowa zawarta pomiędzy Politechniką Świętokrzyską i pracodawcą określa warunki realizacji praktyki przez studenta. Praktyka ma z reguły charakter nieodpłatnej pracy na rzecz danego zakładu pracy.
    Przed odbyciem praktyki student powinien mieć przygotowane następujące dokumenty:

 •  podpisaną Umowę pomiędzy Politechniką Świętokrzyską i zakładem pracy,
 •  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW.

    Studenci spoza Kielc, którzy odbywają praktykę w Kielcach, mogą ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim na czas praktyki.
    Studenci mogą zaliczyć praktykę zawodową na podstawie innych form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło lub umowa zlecenie) o ile okres zatrudnienia nie jest krótszy od obowiązującego wymiaru praktyki, a wykonywana praca jest zgodna z kierunkiem odbywanych studiów.
    Studenci mogą zaliczyć również praktykę zawodową po udokumentowaniu do 28.04.2017 r. realizacji praktyki lub zatrudnienia we wcześniejszych latach studiów (wymagane Podanie do Kierownika ds. praktyk studenckich – Załącznik 4).
    Studenci studiów niestacjonarnych mogą uzyskać zwolnienie z praktyki po przedstawieniu do 28.04.2017 r. zaświadczenia o zatrudnieniu w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów. Zaświadczenie powinno określać stanowisko pracownika oraz ogólny zakres obowiązków (informacje pozwalające Kierownikowi ds. praktyk studenckich na potwierdzenie zgodności obowiązków pracownika z jego kierunkiem studiów – Załącznik 4).

 

Umowa pomiędzy Politechniką Świętokrzyską a zakładem pracy

    Student po otrzymaniu  zgody na odbycie  praktyki w wybranym przez siebie zakładzie pracy, przekazuje Kierownikowi ds. praktyk studenckich (lub bezpośrednio do dziekanatu) Podanie (wg wzoru – Załącznik 5) zawierające informacje niezbędne do dalszego etapu organizacji praktyki. Student w Podaniu podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwę i adres zakładu pracy oraz miejsca praktyki,
 • imię i nazwisko osoby reprezentującej zakład pracy oraz dane kontaktowe,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej ze strony zakładu pracy do opieki nad praktykantem,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki.

    Przed rozpoczęciem praktyki student  składa w Dziekanacie podpisane Oświadczenie (Załącznik 2) oraz 2 egzemplarze Umowy przygotowanej wg wzoru (Załącznik 1). Po podpisaniu Umowy przez przedstawiciela Uczelni, student przekazuje obydwa egzemplarze do zakładu pracy.

Druki Umowy należy wypełniać komputerowo albo na maszynie.

    Po odbyciu praktyki student odbiera 1 egzemplarz Umowy (podpisany przez osobę upoważnioną ze strony zakładu) i przekazuje opiekunowi praktyk podczas zaliczania praktyki w Uczelni.

Terminy i czas trwania praktyki

    Student powinien ustalić miejsce praktyki oraz złożyć Podanie zawierające wszystkie informacje potrzebne do sporządzenia Umowy do do 28.04.2017 r.
Praktyki powinny odbywać się w jednym z podanych niżej terminów:

 • 10.07.2017 r. – 04.08.2017 r. (zalecany termin)
 • 31.07.2017 r. – 25.08.2017 r.

    Realizacja praktyki w innym terminie jest możliwa za zgodą Prodziekana ds. studenckich (pisemną zgodę przekazuje student Kierownikowi ds. praktyk przed sporządzeniem Umowy).

Ramowy program praktyk studenckich

    Zakres obowiązków praktykanta powinien być ustalony w pierwszym dniu praktyk przez zakładowego opiekuna praktyk. Poniżej przedstawiono ogólne zalecenia dotyczące realizacji pracy w wybranym przez studenta zakładzie. W trakcie praktyki student powinien:

 • poznać i przestrzegać przepisy (m.in. bhp) i wymagania, obowiązujące na terenie zakładu, w którym odbywa praktykę,
 • zapoznać się z realizowaną w zakładzie produkcją lub prowadzoną działalnością usługową,
 • poznać strukturę organizacyjną zakładu, odpowiedzialność osób na poszczególnych stanowiskach, obieg dokumentów, obowiązek ochrony tajemnicy służbowej itp.,
 • zapoznać się ze sposobami sporządzania dokumentacji technicznej jak również protokołów, regulaminów i instrukcji użytkowania,
 • poznać zasady ekonomii i marketingu (uwarunkowane specyfiką przedsiębiorstwa),
 • poznać przepisy i procedury eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • brać udział w pracach remontowych, pomiarowych, montażowych, obsłudze urządzeń itp., w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom i umiejętnościom,
 • poznać wybrane układy sterowania i systemy pomiarowe stosowane w zakładzie,
 • brać udział w rozwiązywaniu problemów technicznych, jakie stwarza realizacja konkretnego procesu produkcyjnego, zadania pomiarowego itp.,
 • pozyskać informacje nt. trendów rozwojowych w danej gałęzi produkcji itp.,
 • gromadzić informacje dotyczące realizowanych osobiście zadań, w celu opracowania szczegółowego sprawozdania z przebiegu praktyki.

    Ze względu na zróżnicowanie programów nauczania i specyfikę zakładów, w których mogą odbywać się praktyki studenckie, poniżej uściślono program praktyk dla poszczególnych kierunków studiów.

Kierunek Energetyka

W trakcie praktyki student powinien brać udział w następujących pracach:

 • pomoc przy montażu i konserwacji instalacji ciepłowniczych i elektrycznych,
 • remontach urządzeń ciepłowniczych i elektrycznych,
 • pomoc przy montażu urządzeń pomiarowych i sterowniczych,
 • związanych z układami kontrolno-pomiarowymi,
 • związanych z obsługą programów komputerowych wykorzystywanych w zakładzie,

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja

W trakcie praktyki student powinien brać udział w następujących pracach:

 • dotyczących zagadnień telekomunikacyjnych i informatycznych,
 • związanych z obsługą i wykorzystaniem programów komputerowych zainstalowanych w zakładzie,
 • związanych z projektowaniem, konserwacją i eksploatacją urządzeń elektrycznych,
 • przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych i remontach urządzeń telekomunikacyjnych.

Kierunek Elektrotechnika

W trakcie praktyki student powinien brać udział w następujących pracach:

 • pomoc przy montażu i konserwacji instalacji elektrycznych,
 • remontach urządzeń elektrycznych,
 • pomoc przy montażu urządzeń pomiarowych i sterowniczych,
 • związanych z obsługą programów komputerowych wykorzystywanych w zakładzie,
 • związanych z układami automatyki, elektroniki przemysłowej i układami napędowymi.

Kierunek Informatyka

W trakcie praktyki student powinien brać udział w następujących pracach:

 • instalacyjno-montażowych związanych z utrzymaniem sieci komputerowej,
 • informacyjno-edycyjnych zapewniających sprawne funkcjonowanie zakładu,
 • związanych z podłączeniem urządzeń peryferyjnych,
 • dotyczących oprogramowania urządzeń peryferyjnych.

Zaliczenie praktyki

    Student w terminie do 15.09.2017 r. zgłasza się osobiście do opiekuna praktyk ze strony Uczelni celem zaliczenia praktyki. Student zobowiązany jest dostarczyć:

 • indeks (wpisany rok akademicki, nazwa i adres zakładu pracy, czas trwania praktyki w tygodniach),
 • podpisany przez przedstawiciela zakładu 1 egzemplarz Umowy,
 • sprawozdanie z praktyki poświadczone przez zakładowego opiekuna praktyk.

    Sprawozdanie z praktyki powinno stanowić szczegółowy opis prac wykonanych przez praktykanta podczas całego okresu praktyki (wg wzoru – Załącznik 3). Sprawozdanie powinno zawierać:

 • charakterystykę zakładu pracy,
 • szczegółowy opis przebiegu praktyki,
 • podsumowanie praktyki (zdobyta wiedza, umiejętności, uwagi i wnioski).

    Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje w indeksie Kierownik ds. praktyk studenckich na podstawie wymienionych niżej dokumentów oraz rozmowy ze studentem o przebiegu praktyki i realizacji jej celu. Sprawozdanie z praktyki oraz Umowa zamieszczone zostają w aktach osobowych studenta.
    Studenci zaliczający praktykę w ramach pracy zawodowej, której charakter jest zgodny z kierunkiem odbywanych studiów, a okres zatrudnienia nie jest krótszy od obowiązującego wymiaru praktyki, dostarczają:

 • indeks (wpisany rok akademicki, nazwa i adres zakładu pracy, okres zatrudnienia),
 • zaświadczenie z Zakładu pracy potwierdzające okres zatrudnienia i precyzujące obowiązki pracownika – zgodnie z Załącznikiem 4.

    Jeśli student realizował praktykę w innym terminie niż wakacyjny, powinien również dostarczyć pisemną zgodę Prodziekana ds. studenckich na odbycie praktyki w danym terminie.

 

Kierunki studiów:

 • Informatyka
 • Elektronika i Telekomunikacja

Kierownik ds. praktyk studenckich
Barbara Łukawska

Kierunki studiów:

 • Energetyka
 • Elektrotechnika

Kierownik ds. praktyk studenckich
Stanisław Szymański

 

Podstawa prawna:

 

Załączniki:

 1. Umowa o organizację praktyki studentów szkół wyższych (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/14 Rektora PŚk z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 2. Oświadczenie (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 42/14 Rektora PŚk z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 3. Sprawozdania z praktyki studenckiej (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 42/14 Rektora PŚk z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 4. Podanie o zaliczenie czterotygodniowej praktyki studenckiej (Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 42/14 Rektora PŚk z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 5. Podanie o wyrażenie zgody na realizację czterotygodniowej praktyki studenckiej (Załącznik nr 5)